JML-diving

Menu
MENU

Testovanie absorbčného vápna v závislostí od hĺbky

Funkčnosť Sofnolime 797 je dobre preverená v podmienkach normálneho atmosferického tlaku no samotný produkt sa používa už veľa rokov za rôznych podmienok a hĺbkach, pri použití vzduchu ako aj dýchacích zmesí. Naproti tomu je málo údajov zhromaždených a zdokumentovaných v reálnych podmienkach potápania.

Z tohto dôvodu boli vykonané testy v reálnych podmienkach potápania, s využitím miestnosti ANSTI s použitím APD. Tento objekt zaručuje simuláciu vlhkých podmienok pod tlakom (v hĺbke) v studenej vode a súčasne kontroluje tempo dýchania a cirkuláciu CO2 a O2.

Protokol o teste a postup pri prevádzke zariadenia boli vyvinuté APD a boli použité pri testovaní. Testy boli vykonané za použitia štandardného rebreathera Inspiration, pracujúceho pri dýchaní 40 litrov za minútu ( 2 litre dychového objemu x 20 dychov za minútu v súlade s normou EN14143). Testovacia sústava bola vyplnená skruberom so štandartným absorbentom oxidu uhličitého – vzorka natronového vápna. Každá vzorka absorbentu bola odvážená a zaznamenaná.

Sada bola nainštalovaná v testovacej miestnosti pri normálnej potápačskej konfigurácii. Testovacia miestnosť obsahovala vodu ochladenú na 4 ° C a táto teplota bola automaticky udržiavaná po celý čas testu. Plynové analyzátory boli kalibrované na základe štandardného postupu kalibrácie plynov a prietok bol kontrolovaný pred a počas každej skúšky. Rebreather bol ponorený v skúšobnej nádrži a následne vystavený testovaciemu tlaku v priebehu minúty od začiatku zavádzania CO2 do dýchacieho prístroja. To zaručovalo, že začiatok testu bol vždy taký istý, minimalizujúc čas testu, keď sada sa nenachádzala v testovacej hĺbke.

Každý test bol vykonaný v uzavretej dýchacej slučke 1,6 litra CO2 za minútu (v súlade s normou EN14143). Zapisoval sa čas, ktorý uplynul na dosiahnutie parciálneho tlaku 0,005 bar a 0,01 bar a počiatočného prielomu CO2. Testovací systém ANSTI ukladal prevádzkové parametre uzavratého okruhu vrátane sledovania dýchacieho tlaku, teploty, tlaku v dýchacom obehu a testovacej miestnosti.

Nakoniec každého testu, sada sa vyberala na povrch a absorbent bol odstránený. Vzorky boli odobraté zo vstupu, výstupu ako aj zo zmiešaného obsahu scrubera. Vzorky boli očíslované a analyzované MPL na obsah vody a uhličitanov, za účelom presného merania celkového obsahu absorbovaného CO2 počas testovacieho cyklu.

Hlavným cieľom uskutočnených testov bolo lepšie pochopenie činnosti Sofnolime 797 pri potápačských podmienkach. Príležitostne boli vykonané porovnania z inými typmi natronového vápna, ktoré sú dostupné na trhu. Skúška sa vykonáva pri tlaku, ktorý zodpovedá 40 a 20 m hĺbky. Teplota vody počas testu oscilovala medzi 3,3 °C a 4,9 °C, väčšinou 3.9 °C. Teplota vydýchaného vzduchu bola 28 °C +/- 1 °C.

Výsledky ukazujú, že Sofnolime 797dosahuje priemerné kapacitné hodnoty na úrovni 82 litrov CO2 na kilogram absorbentu v hĺbke 40 metrov pre rebreather Inspiration (na základe suchého obsahu). To je ekvivalentné priemernej dĺžke ponoru 143 minút pri parciálnom tlaku CO2 0,01 bar v hĺbke 40 metrov.

Výsledky dvoch ponorov do hĺbky 20 metrov boli 107 litrov CO2 na kilogram absorbentu pri potápačskej sade s rebreatherom. To je ekvivalentné dĺžke ponoru 184 minút pri parciálnom tlaku CO2 0,01 bar v hĺbke 20 metrov.

Z výsledkov vyplýva, že pri zvyšovaní hĺbky ponoru z 20 m na 40 m sa skracuje čas potápania priemerne o 22%. Pri plytkom potápaní s rebreatherom, čas potápania sa blíži k 200 minutám pri odhadovanom 8% poklese času činnosti v prvých 20 metroch. Preto môžeme povedať, že čas činnosti absorbenta sa skracuje o 10% pri prvých 20 metroch a o ďaľších 20%, pri ponore z 20 do 40 metrov.

Na základe rovnakých výpočtov a podmienok, iný absorpčný materiál pohltil 57 litrov CO2 na kilogram pri ponore do 40 metrov a 82 litrov na kilogram pri hĺbke 20 m a pri časoch do parciálneho tlaku CO2 0,01 bar, čo zodpovedá 99 a 139 minútam potápania. To nám dáva pokles kapacity absorbenta o 28% pri premiestňovaní sa z 20m do 40 m hĺbky.

Porovnanie Sofnolime 797 s iným potápačským absorbentom ukazuje, že v obidvoch prípadoch (kapacita absorbovania CO2 ako aj času potápania), Divelime-Intersorb 812 bol priemerne okolo 20% na 20 metroch a 30% na 40 metroch menej efektívny ako Sofnolime 797 (vykonalo sa 14 ponorov).

Závery

• Miestnosť APD ANSTI nám zaručila reálne podmienky potápačského prostredia na prevedenie skúšok.

• Predpokladané výsledky Sofnolime 797 pri nízkej teplote vody a vysokom tlaku vzduchu boli potvrdené.

• Absorbčná schopnosť Sofnolime 797 oxidu uhličitého sa ukázala mierne zmenšená avšak o predvídateľné hodnoty úmerne k zvýšujúcemu sa tlaku (hĺbke), vo vode s teplotou 4°C.

• Na základe dostupných údajov sa zdá, že čas potápania s absorbentom sa skracuje o okolo 10% pri 20 metroch a 30% pri 40 metroch, v porovnaní s časom absorbcie na povrchu ( pri použití relatívne malých absorbentov 2-3 kg).

• Pri testoch Divelime-Intersorb 812 sa ukázalo, že najmenej o 20% pri 20 metroch a 30% pri 40 metroch je horší, čo sa týka času ponoru od Sofnolime 797 pri tých istých podmienkach.

Tento text si môžete stiahnuť vo forme článku kliknutím tu: Výskum Sofnolime v hĺbke