JML-diving

Menu
MENU

Človek na ponorke

Človek v uzavretom priestore spotrebuje okolo 30 litrov kyslíka za hodinu a emituje okolo 24 litrov oxidu uhličitého. Nebezpečná hladina oxidu uhličitého sa vytvára už skôr ako nastúpi nedostatok kyslíka. Napríklad ak sa v miestnosti 2,43 x 2,43 x 2,43 = 14,5 3m3 nachádza 10 osôb, oxid uhličitý dosiahne hladinu 3% počas 76 minút a hladina kyslíku klesne na 16% po 110 minútach. To sú hladiny, pri ktorých sa začínajú objavovať významné psychologické účinky. Tieto rozdiely sú ešte výraznejšie pri prevádzkových podmienkach ponorky.

ODSTRAŇOVANIE OXIDU UHLIČITÉHO (CO2) je v tomto prípade najdôležitejšia vec pri záchrane ľudského života v uzavretom priestore.

Odstraňovanie CO2 sa vykonáva obyčajne pomocou chemickej absorbcie. Najčastejšie používanými pevnými látkami sú: natronové vápno, hydroxid litný, superoxid draselný. Riešenie na báze amínov sa používa ako najbežnejšia forma pri regenerácii absorbentov. Ich použitie však vyžaduje viac energie ako v prípade priamych chemických absorbentov.

V prípade problémov spojených s odstraňovaním oxidu uhličitého je potrebné mať na pamäti nasledovné :

Prietok cez absorbent – záleží od objemu uzatvoreného priestoru a maximálnej koncentrácie CO2. Samozrejme , že keď iba polovica vzduchu prechádza cez absorbent v danom časovom úseku, tak iba polovica vyprodukovaného v tom čase CO2   môže byť odstránená, nezávisle od kapacity absorbentu.

Veľkosť absorbenta– je stanovená časom potrebným k absorbcii CO2 a objemom na zaručenie funkčnosti počas celého času operácie.

Pokles tlaku plynu prechádzajúceho cez absorbent – určuje množstvo energie potrebnej, aby plyn sa mohol dostať cez absorbent. Pri veľkých prietokoch je úbytok tlaku vyšší.

Molecular Products vyrába široké spektrum absorbentov COsub>2 vrátane našich výrobkov ako : natronové vápno, hydroxid lítny, superoxid draselný v mnohých formách.

DODÁVKY KYSLÍKA

Ako sme už spomínali, druhou otázkou je poskytnutie osobám v uzavretom priestore dostatočné množstvo kyslíka. Keď hladina kyslíka vo vzduchu klesne pod 14%, začne sa zhoršovať zdravotný stav človeka.

Kyslík na ponorke sa môže dodávať z nádrží so stlačeným plynom, z nádrží s plynom v tekutej forme alebo pomocou chemického generátoru kyslíka. Stlačený plyn zaberá dosť veľký priestor a takéto riešenie je neefektívne, vzhľadom na prevádzkové náklady. Dodávanie kyslíka v tekutej forme je relatívne lepšie riešenie, ale vyžaduje veľké množstvo prídavných zariadení ako aj dodatočnú energiu na premenu to stavu plynného, pričom nedá sa skladovať po dlhú dobu.

S ohľadom na vyššie uvedené problémy ako aj na podmienky, ktoré sú na ponorke (ohraničený priestor) najlepším riešením sú chemické generátory kyslíka – kyslíkové sviečky. Sú výhodné vzhľadom na cenu a uskladnenie a navyše nevyžadujú žiadnu údržbu a majú dlhú životnosť. Z nich sa vyrába kyslík s vysokým stupňom čistoty pri konštantnom známom prietoku.

Porovnanie objemovej účinnosti pre individuálne riešenia ( množstvo litrov O2 za normálnych atmosferických podmienok / litre materiálu):

Stlačený kyslík pod tlakom 517 bar – 406 litrov

Tekutý kyslík – 798 litrov

Chloristan lítny – 1022 litrov

Superoxid draselný – 233 litrov

Peroxid vodíka – 959 litrov

POHLCOVANIE INÝCH LÁTOK

Okrem kontroly hľadiny CO2 a O2 sa v uzavretých priestoroch objavujú aj iné látky, ktoré priamo neohrozujú život a zdravie človeka, ale môžu značne vplývať na konfort ľudí, ktorí sa nachadzajú v takomto priestore. Rôzne zariadenia ako aj obyčajná ľudská činnosť prispieva k vytváraniu zápachu napr. vo forme prchavých olejov a tukov a taktiež únikom látok z chladiacich systémov. Prchavé látky unikajú aj z takých látok ako je plast alebo farba. Tieto relatívne nízke hladiny znečistenia môžu byť absorbované v uhlíkových filtroch (Chemsorb), alebo pomocou katalytického okysličovania produktami Moleculite alebo Sofnocast. Náš produkt Sofnosiv umožňuje odstraňovať z ovzdušia zlúčeniny síry, tioly a vlhkosť a produkt Sofnocarb je impregnovaný uhlíkový filter určený na odstraňovanie konkrétnych chemických látok. Impregnované uhlíky sa vyznačujú vynikajúcou schopnosťou absorbovať škodlivé zlúčeniny a ich tvar má za následok vysokú objemovú absorbciu. Pre špeciálne použitie sa využívajú špecifické chemické absorbenty napr. použitie produktu Ethysorb na odstraňovanie etylénu zo skladu čerstvého ovocia a zeleniny, aby sa zamedzilo ich dozrievaniu.