JML-diving

Menu
MENU

Profesionálne potápanie

Saturačné potápacie systémy sú systémy s uzavretým obehom, v ktorých je veľmi dôležité odstraňovanie rôznych substancií z vydychovaného vzduchu. Hlavný problém, ktorý ohrozuje život osôb používajúcich tento systém je odstraňovanie oxidu uhličitého.

Produkt Sofnolime® sa používa na udržanie koncentrácie oxidu uhličitého pod úrovňou škodlivosti pre organizmus.

Saturačné systémy tiež vyžadujú odstránenie iných škodlivých chemických látok, a to vždy s ohľadom na to, že vzduch v týchto systémoch obsahuje drahé hélium, ktoré by malo byť vrátené do obehu.

Katalyzátor Sofnocat® je určený pre oxidáciu nežiaducich nečistôt pri normálnej teplote vo vydychovanom vzduchu. Okysličuje, nebezpečný pre človeka oxid uhoľnatý na oxid uhličitý a tiež odstraňuje vodík v uzavretých prostrediach. Prispieva tiež k zníženiu emisií prchavých organických zlúčenín (POZ-VOC). Výrobok má vysokú odolnosť proti vlhkosti, vynikajúci výkon pri nízkych teplotách, vysokú mechanickú pevnosť a súčasne nízky dýchací odpor.

Iný produkt využívaný v saturačných systémoch je Sofnofil, ktorý je dokonalý absorbent zlúčenín síry. Okrem odstraňovania nebezpečných korozijných plynov odstraňuje tiež nepríjemné zápachy. Vďaka svojej pórovitej štruktúre, je charakteristický nízkym odporom prúdenia vzduchu, nízkou prašnosťou a súčasne vysokou mechanickou odolnosťou a vysokou schopnosťou absorbovať nečistoty.

Ďaľším dobrým riešením na pohlcovanie vlhkosti je prípravok Sofnosiv. Je to molekulárne sito na báze zeolitu schopné sušiť a absorbovať malé organické častice, ktoré sa nachádzajú vo vydychovanom vzduchu.

Chemsorb® je prípravok vyrobený z vysokej kvality impregnovaných uhlíkov, používaných na odstraňovanie amoniaku, amínov, ortuti a kyslých plynov zo vzduchu.

Hlavným cieľom firmy Molecular Products Ltd. je produkovanie chemických výrobkov, ktoré uspokoja potreby a zaručia satisfakciu našich zákazníkov. Všetky výrobky sú prísne testované s cieľom zabezpečiť súlad so špecifikáciou.

Okrem výroby chemických produktov, firma robí aj poradenskú činnosť pri výbere chemických produktov a optimalizácie procesu čistenia vzduchu. Náš individuálny prístup k zákazníkovi, nám umožňuje dosiahnuť úspory v prevádzkových systémoch.