JML-diving

Menu
MENU

Kyslé výpary

Ku kyslým plynom patrí akýkoľvek typ plynu alebo zmesi plynov, ktorý tvorí zlúčeniny s vodou, s hodnotou pH nižšou ako 7, ako je chlór, bróm, fluór, oxid siričitý, chlorovodík, kyanovodík, oxidy dusíka. Kyslé plyny vznikajú pri procese čistenia zlúčenín ropy, zemného plynu.

Na palube ponorky vzniká najmä fluórovodík a chlórovodik pri tepeľnom rozklade halogénových uhľovodíkov – ktoré sa používajú ako chladivo.

Zmes kyslých plynov môže byť odstránená za pomoci výrobku Chemsorb 1202 od firmy Molecular Products, ktorý bol na tento účel vyrobený.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte niektorého z našich poradcov.