JML-diving

Menu
MENU

Absorpcia iných zlúčenín

Oxid uhoľnatý je vysoko toxický plyn, bezfarebný a bez zápachu. Je ľahší ako vzduch, vďaka čomu sa s ním ľahko mieša a vytvára zmes.

viac

Zlúčeniny síry sú chemické zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú najčastejšie vo forme bezfarebného plynu s charakteristickou vôňou. Medzi najčastejšie zlúčeniny síry patrí sírovodík, merkaptány (tioly) a oxidy síry.

viac

Vodík je najrozšírenejším prvkom vo vesmíre. Vo voľnom stave je mimoriadne horľavý, s kyslíkom vytvára výbušnú zmes.

viac

Aldehydy sú jednoduché organické zlúčeniny, ktoré obsahujú karbonylovú skupinu. Sú to najmä kvapalné a pevné látky s príjemnou vôňou, s výnimkou hlavného zástupcu tejto skupiny, formaldehydu.

viac

Chlór je žltozelený plyn s ostrým dráždiacim zápachom- podobne ako vôňa bielidla. Nie je horľavý ale pri styku s inými chemickými látkami môže vytvoriť výbušnú zmes.

viac

Čpavok je anorganická chemická zlúčenina s polárnou štruktúrou, veľmi dobre rozpustný vo vode. Tento bezfarebný, veľmi štipľavý plyn sa používa ako základná surovina v chemickom priemysle.

viac

Kyslé výpary. Ku kyslým plynom patrí akýkoľvek typ plynu alebo zmesi plynov, ktorý tvorí zlúčeniny s vodou, s hodnotou pH nižšou ako 7, ako je chlór, bróm, fluór, oxid siričitý, chlorovodík, kyanovodík, oxidy dusíka.

viac

Ortuť je striebristý kov, ktorý pri izbovej teplote je ľahko prchavá kvapalina. Je bez zápachu a je nehorľavý. Používa sa v teplomeroch, tlakomeroch, difúznych pumpách, batériách a ortuťových žiarivkách.

viac

Ozón je trojatómová molekula kyslíka, vyskytujúca sa vo forme modrého plynu. Vo voľnom stave existuje v atmosfére, v hornej časti ochranného plášťa, a chráni nás pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia.

viac

Vyparovanie organických zlúčenín môže byť z prírodných, priemyselných a recyklovaných zdrojov. Biochemické procesy (napr. hnitie) vedie k emisiám rôznych typov organických zlúčenín.

viac